Abhijith Krishnan

Abhijith Krishnan

Chairperson
Swathi K Hiremath

Swathi K Hiremath

Vice-Chairperson
Ranjana Raghuram

Ranjana Raghuram

Treasurer
Shashank Sharma

Shashank Sharma

Web-Master
Sanjana Kale

Sanjana Kale

Secretary
Divya

Divya

Public Relations Lead
Shubha Balgi

Shubha Balgi

Documentation Lead
Thilak M

Thilak M

Convenor
Suhas Suresh

Suhas Suresh

Robo-RIT Chairperson
Dhananjay Kumar M V

Dhananjay Kumar M V

Vice-Chair Robo-RIT
Vinayak Shastri

Vinayak Shastri

Vice-Chair Robo-RIT
Nagarakshitha B R

Nagarakshitha B R

WIE Vice-Chair
Jayamadure

Jayamadure

PR and Documentation Vice chair
Awaze Ahmed

Awaze Ahmed

Committe Member
Raghav Maheshwari

Raghav Maheshwari

Committee Member
Simhadri Govindappa

Simhadri Govindappa

Committee Member
Sinchana S R

Sinchana S R

Committee Member
Shashank N

Shashank N

Committee Member
Shreshtha Mehrotra

Shreshtha Mehrotra

Committee Member
Vandana P M

Vandana P M

Committee Member
Pooja Kumari

Pooja Kumari

COMMITTEE MEMBER