Sashank Agarwal

Sashank Agarwal

Chairperson
Shashank N

Shashank N

Vice Chair
Ashutosh Pattanaik

Ashutosh Pattanaik

Secretary
Nidhi S

Nidhi S

Treasurer
Awaze Ahmed

Awaze Ahmed

Webmaster
Raghav Maheshwari

Raghav Maheshwari

Web resources vice co-ordinator
Dhananjay Kumar M V

Dhananjay Kumar M V

RoboRIT Chairman
Nagarakshitha B R

Nagarakshitha B R

WiE AG Chairperson
ShivaSwaroop NK

ShivaSwaroop NK

WIE Vice Chair
Simhadri Govindappa

Simhadri Govindappa

IEEE Xtreme
Sinchana S R

Sinchana S R

Public Relations Lead
Ranjan Pai

Ranjan Pai

Design Head
Shreshtha Mehrotra

Shreshtha Mehrotra

Documentation Head
Vandana P M

Vandana P M

Vice Secretary
Pooja Kumari

Pooja Kumari

Vice Treasurer
Varun C R

Varun C R

Commitee Member
Anu Vikram K

Anu Vikram K

Robo RIT Member
Preethi G

Preethi G

PR and Documentation Member
Pragnya

Pragnya

Sponsorship Team
Swastik Pandey

Swastik Pandey

RoboRIT Vice Chair
Arya Kumari

Arya Kumari

Commitee Member
JYOTINDRA GUNJAN

JYOTINDRA GUNJAN

Robo RIT Member
Siddarth Bhave

Siddarth Bhave

Web Team Member
Shrinath darur

Shrinath darur

Robo RIT Member
Prateek Kumar

Prateek Kumar

Robo RIT Member
Aasiya Sameen

Aasiya Sameen

WiE Member
Krishna Kant

Krishna Kant

Commitee Member
Nilesh Prasad

Nilesh Prasad

Commitee Member
Rahul Bhat

Rahul Bhat

PR and Documentation Member
Harshil Wadhwani

Harshil Wadhwani

Commitee Member
R Divya

R Divya

Commitee Member
Venu Gopal K A

Venu Gopal K A

PR and Documentation member
Aman Bhatnagar

Aman Bhatnagar

Sponsorship team
Manvendra bansal

Manvendra bansal

Commitee Member
Muskaan Gupta

Muskaan Gupta

Commitee Member
Shrey Saxena

Shrey Saxena

Assistant Treasurer
Reshma Bhat

Reshma Bhat

Assistant treasurer
Ruthvika mohan

Ruthvika mohan

Design Team
Vicky Singh

Vicky Singh

Commitee Member
Danish Maniyar

Danish Maniyar

Assistant treasurer
Srijoni Chakravorty

Srijoni Chakravorty

PR and Documentation Member
Rakshith R

Rakshith R

Web Team Memeber